From version 1.1
edited by ZERGABIDEA administratzailea
on 2018/05/22 13:17
To version 2.1
edited by ZERGA BIDEA
on 2018/09/10 09:46
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -842 Eredua
1 + Modelo 203
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.admin
1 +XWiki.zergabidea
Content
... ... @@ -1,71 +1,18 @@
1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}}
2 -{{toc/}}
3 -{{/box}}
1 +SARRERA
4 4  
5 5  
6 -= {{id name="_Toc485639688"/}}SARRERA =
4 +352/2018 Foru Agindua, uztailaren 4koa, zeinaren bidez onartzen baitira, batetik, 203 eredua, sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuak eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarenak (establezimendu iraunkorrenak eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita , errentak esleitzeko araubidean dauden entitateenak) egiteko erabiliko dena, bestetik, 223 eredua, sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuak zerga baterakuntzaren araubidean egiteko erabiltzekoa, eta, azkenik, eredu horiek aurkezteko prozedura eta baldintza orokorrak ezartzen baitira.
7 7  
8 -(% style="margin-bottom:.0001pt" %)
9 -== ==
6 +**Aurkeztera behartuta: **
10 10  
11 -(((
12 -== {{id name="_Toc498645351"/}}NORK AURKEZTU BEHAR DU ==
13 -)))
8 +203 eredua aurkeztera behartuta daude Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zerga eta Ez Egoiliarren gaineko Zergara behartuta dauden subjektu pasiboak (establezimendu iraunkorrenak eta, atzerrian eratuak izanik eta Gipuzkoan presentzia edukita , errentak esleitzeko araubidean dauden entitateenak).
14 14  
15 -* Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren zergadunak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errenta Zerga aurkeztu behar dutenean eta zerga horien aitorpenak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aurkezten ez dituztenean.
16 -* Sozietate zibiletan, ondasun komunitateetan edo [[Zergen Foru Arau Orokorreko 35. artikuluak>>url:http://www2.gipuzkoa.net/wps/wcm/connect/3e3addca-8472-4d95-815e-a6eed8d7355c/2_2005+Foru+Araua+35.+artikulua.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3e3addca-8472-4d95-815e-a6eed8d7355c]] (PDF) aipatzen dituen entitateetan, 842 eredua aurkezteko obligazioa sozietate zibiletako eta entitate horietako bazkide, oinordeko, komunero eta partaideei aplikatuko zaie. Dena den, sozietate zibilek eta Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluko entitateek ez dute 842 eredua aurkeztu beharko euren negozio zifraren zenbateko garbia Gipuzkoan aurkeztutako beste aitorpen batean adierazi dutenean.
17 -* Sozietate taldeen kasuetan, negozio zifraren zenbateko garbia [[Merkataritza Kodeko 42. artikuluan>>url:http://www2.gipuzkoa.net/wps/wcm/connect/cdb649d5-5bcb-4165-8de0-d25bb926ed6f/0111_Art%C3%ADculo+42+Codigo+de+comercio.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cdb649d5-5bcb-4165-8de0-d25bb926ed6f]] (PDF gaztelaniaz) erreferentzia egiten zaion erakunde nagusiak egin beharko du eta horrek 842 ereduari taldeko entitate guztien Identifikazio Fiskaleko Zenbakia erantsi beharko dio.
18 18  
19 -== {{id name="_Toc498645352"/}}AURKEZTEKO EPEA ==
11 +Hala ere, aipatutako ordainketa zatikatuak egitera ez dira behartuak egongo, Sozietateen gaineko Zergaren 2/2014 Arau Foraleko 13.artikuluaren arabera, mikroenpresa edo enpresa txiki bezala kontsideratuta dauden entitateak ezta Arau Foraleko 56.artikuluko 4. eta 5. azpiataletan aipatutako karga tasaren arabera tributatzen dutenak.
20 20  
21 -Komunikazioak Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan ondorioak izan behar dituen ekitaldiko urtarrilaren 1etik otsailaren 14ra bitartean, biak barne.
22 22  
23 -== {{id name="_Toc498645353"/}}PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ZERGADUNA ==
14 +203 ereduaren aurkezpena ez da beharrezkoa izango Sozietateen Gaineko zerga edo Ez Egoiliarren gaineko zergetan ordainketa zatikatuak erregulatzen dituen arauen arabera, ordainketa zatikatuak egitera behartuta ez dauden kasuetan.
24 24  
25 -Aurreko urtean aitortu behar zen epealdiko negozio zifraren zenbateko garbia jarriko da. Adibidez: 2018an aurkeztu behar den komunikaziorako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2017ko aitorpenari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia idatziko da. Negozio zifraren zenbateko garbi hori 2016eko zerga ekitaldikoa izango da.
16 +**Aurkezteko epea:**
26 26  
27 -Idatzi zenbateko osoa, zenbaki hamartarrik gabe. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, negozio zifraren zenbateko garbia urtearekin parekatuko da
28 -
29 -= {{id name="_Toc498645354"/}}SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN ZERGADUNA =
30 -
31 -Aurreko urtean aitortu behar zen epealdiko negozio zifraren zenbateko garbia jarriko da. Adibidez: 2018an aurkeztu behar den k omunikaziorako, Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errenta Zergaren 2017ko aitorpenari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia idatziko da. Normalean, negozio zifraren zenbateko garbi hori 2016an hasitako zerga ekitaldikoa izango da.
32 -
33 -Idatzi zenbateko osoa, zenbaki hamartarrik gabe. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, negozio zifraren zenbateko garbia urtearekin parekatuko da
34 -
35 -Gainera, aitortzaileek adierazi beharko dute, zuzenean edo zeharka %25eko partaidetza edo handiagoa daukaten eta negozio zifraren zenbateko garbiaren salbuespena betetzen ez duten enpresengatik partaidetuak dauden.
36 -
37 -= {{id name="_Toc498645355"/}}EZ-EGOILIARREN ERRENTA ZERGAREN ZERGADUNA, ESTABLEZIMENDU IRAUNKOR BIDEZ DIHARDUENA =
38 -
39 -Aurreko urtean aitortu behar zen epealdiko negozio zifraren zenbateko garbia jarriko da. Adibidez: 2018an aurkeztu behar den k omunikaziorako, Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errenta Zergaren 2017ko aitorpenari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia idatziko da. Normalean, negozio zifraren zenbateko garbi hori 2016an hasitako zerga ekitaldikoa izango da.
40 -
41 -Idatzi zenbateko osoa, zenbaki hamartarrik gabe. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, negozio zifraren zenbateko garbia urtearekin parekatuko da
42 -
43 -
44 -
45 -= {{id name="_Toc498645356"/}}SOZIETATE ZIBILA EDO ZERGEN FORU ARAU OROKORRAK 35.3 ARTIKULUAN AIPATZEN DUEN ENTITATEA. =
46 -
47 -Negozio zifraren zenbateko garbia bi urte lehenagokoa. Adibidez 2018an 2016ko negozio zifraren zenbateko garbia jarriko da.
48 -
49 -Idatzi zenbateko osoa, zenbaki hamartarrik gabe. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, negozio zifraren zenbateko garbia urtearekin parekatuko da.
50 -
51 -= {{id name="_Toc498645357"/}}SOZIETATE TALDEA, MERKATARITZA KODEAREN 42. ARTIKULUAREN ARABERA. =
52 -
53 -Taldeko entitate multzoaren negozio zifraren zenbateko garbia. Aurreko urtean aitortu behar zen epealdiko negozio zifraren zenbateko garbia jarriko da. Adibidez: 2018an aurkeztu behar den komunikaziorako, Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errenta Zergaren 2017ko aitorpenari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia idatziko da. Normalean, negozio zifraren zenbateko garbi hori 2016an hasitako zerga ekitaldikoa izango da.
54 -
55 -Idatzi zenbateko osoa, zenbaki hamartarrik gabe. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, negozio zifraren zenbateko garbia urtearekin parekatuko da
56 -
57 -= {{id name="_Toc498645358"/}}ESTABLEZIMENDU IRAUNKOR BAT BAINO GEHIAGO DUTEN EZ-EGOILIARRAK =
58 -
59 -Establezimendu iraunkor guztiekin lurralde espainiarrean izandako negozio zifraren zenbateko garbia. Aurreko urtean aitortu behar zen epealdiko negozio zifraren zenbateko garbia jarriko da. Adibidez: 2018an aurkeztu behar den komunikaziorako, Ez-egoiliarren Errenta Zergaren 2017ko aitorpenari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia idatziko da. Normalean, negozio zifraren zenbateko garbi hori 2016an hasitako zerga ekitaldikoa izango da.
60 -
61 -Idatzi zenbateko osoa, zenbaki hamartarrik gabe. Zergaldia urtebetekoa baino laburragoa izan bada, negozio zifraren zenbateko garbia urtearekin parekatuko da.
62 -
63 -
64 -
65 -|(((
66 -**__ARAUDIA__**
67 -
68 -**~* __1020/2012 Foru Agindua, azaroaren 15ekoa, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan negozio-zifraren zenbateko garbia jakinarazteko erabili behar den 842 eredua onartzen duena.__**
69 -
70 -
71 -)))
18 +Urtero, urriko lehenengo 25 egun naturaletan zergadunak autolikidatu beharko du eta ordainketa zatikatu bat burutu, urte horretako urriaren 1ean indarrean dagoen zergaldiaren likidazioagatik.
Zerga Bidea
2017 Gipuzkoako Foru Aldundia